„Świat powinien wykorzystać okazję do oddania sprawiedliwości tym, którzy tak bardzo jej nie doświadczyli". W oryginale tego wezwania użyto słowa Polska. Pozwoliłam sobie dodać jeszcze ten cytat:"Naprawdę złodziejem jest nie ten, kto ukradł potrzebną mu rzecz, lecz ten, który posiada rzeczy zbędne dla niego, a konieczne innym; tak czynią bogaci." Fernando Pessoa
Panowie senatorowie,  

    Wasz list nawołujący do zaspokojenia roszczeń środowisk Żydowskich musi napawać mnie i moich rodaków smutkiem. Bo jego przesłanie oznacza, że nie odrobiliście lekcji z historii.

Wszystkim stronom wiadomo, że nie ma przepisów prawa, właściwych do zastosowania w tej sprawie. W prawodawstwie światowym mienie bez spadkobiorcy przechodzi na własność państwa spadkodawcy. Ustawa 447, nawiązując do deklaracji Teresińskiej, próbuje stworzyć takie formy nacisku, aby umożliwić wymuszenie na Polsce restytucji majątku i zwrotu tzw., mienia bezspadkowego. W podtekście ewidentnie jest użycie, nieopisanych wyraźnie, ale restrykcji wobec Polski. Co do restytucji, –komu się ona moralnie należy.
   Gdybyście Panowie przerobili wspomnianą lekcję, wzięlibyście pod uwagę wymowę aspektów moralnych swoich nacisków. Zrozumiałe dla nas jest żądanie środowisk żydowskich- każdy chciałby dostać, co mu się mniej lub bardziej zasadnie- należy. Niezrozumiałe jest to, że ulegając lobby organizacji żydowskich w USA i Izraelu, pomijacie kompletnie uzasadnione prawa, (także wynikające z wielowiekowych krzywd i zaniedbań -zarówno byłych sojuszników Polski i Polaków jak i jej ciemiężców) -wobec Polski i Polaków. Chcemy Wam pomóc. Przez skróconą lekcję historii Polski. 
   Holocaust Żydów, był faktem niezaprzeczalnym. Jak niezaprzeczalne jest to, że przez kilka wieków Polacy musieli budować swoje majątki od nowa. Budować i oddawać. 
   Głównym przesłaniem do szybkiego uregulowania przepisów restytucyjnych, ( mimo zauważenia, ze słowiańscy Polacy również nie odzyskali mienia) jest tak naprawdę oddanie sprawiedliwości jednej nacji: formułuje ją dosadnie organizacja żydowska. Wzywając Polskę do restytucji mienia, kolejny raz sankcjonując „ograbianie” Polaków.   Bo kto ma dzisiaj spłacać majątki zagrabione przez komunistów? Ano potomkowie wielokrotnie ograbianych z niego Polaków. Ograbianego z majątku materialnego i potencjału intelektualnego do tego, aby ten majątek wytwarzać i pomnażać przez całe pokolenia. Bo równocześnie z samym zaborem mienia wielokrotnie likwidowano ogromną liczbę polskiej inteligencji. Inteligencja ginęła pod zaborami. W drodze i na Syberii, w sowieckich obozach pracy, była wieszana na rynkach Wielkopolski, wywożona do niemieckich obozów koncentracyjnych (Auschwitz był pierwotnie obozem dla Polaków!),umierała wskutek morderczej pracy przymusowej. Jej kwiat został zamordowany w Katyniu, Miednoje i Charkowie. Byli mordowani metodycznie, dlatego że mieli większy potencjał dla Polski od innych. A Polska miała znowu nie istnieć. Tego chciał Hitler, do tego dążył Stalin. Inni, z uwagi na zaangażowanie w AK czy armię Andersa, nie mogli powrócić do Ojczyzny. Bo „niedobitki” z poprzedniego wyrzynania inteligencji lądowały w ubeckich więzieniach i były mordowanie po wojnie. 
-(123 lata Polska była pod zaborami, wielokrotnie Polacy tracili majątek konfiskowany przez zaborców).  

-Podczas najazdu na Polskę w 1939 przez Niemcy hitlerowskie i ZSRR kolejny raz konfiskowano majątek Polaków.

- wskutek działań wojennych, odradzający się w okresie międzywojennym potencjał gospodarczy państwa polskiego i majątki prywatne zostały zagrabione (Niemcy, ZRSS) bądź zniszczone.

-Polacy nigdy nie otrzymali rekompensat w w/w zakresie
- Polacy stanowili jedną z najliczniejszych grup (liczącą od 2,5–3,5 miliona osób) cudzoziemskich robotników zatrudnionych przymusowo w czasie drugiej wojny światowej w niemieckiej gospodarce. 

 - Za zgodą sojuszników w walce podczas II WŚ – Polska dostała się w strefę kolejnego tyrana – komunistów ZSRR.

- w zamian za pola Ukrainy, Białorusi, Litwy, miasta i miasteczka polskich Kresów otrzymali nowe ziemie Zachodnie. Zrujnowane w działaniach wojennych, lub metodycznie rozkradzione i zniszczone przez sojuszniczą armię radziecką.
Kolejny raz Polacy odbudowywali swoje państwo prawie od zera. Podczas gdy Niemcy rozkwitały gospodarczo i szybko stały się potęga ekonomiczna, często przy udziale tych samych firm, które funkcjonowały w czasie wojny dzięki niewolniczej pracy robotników przymusowych, ci ostatni powoli, mozolnie budowali swoją przyszłość. 
Straty i fakty:
1.Fakty: 3/4 sztetli żydowskich było poza granicami obecnej Polski.
2.Z 3.5 mln Żydów mieszkających w 1939 roku, 1,3 mln mieszkało poza obecnymi granicami Polski.
3. Straty Polaków narodowości żydowskiej pod okupacją niemiecką: W całkowitej liczbie ofiar obywatele polscy wiary żydowskiej stanowili od 2 700 000do 3 000 000[5] , z czego około 500 000] zginęło w gettach i obozach pracy, 200 000 Żydów polskich zamordowały oddziały Einsatzgruppen. 1 400 000 do 1 800 000 spośród ogólnej liczby pomordowanych Żydów to ofiary obozów zagłady. Wojnę przetrwało ok. 500 000, w tym jedynie 100 000 Żydów pod okupacją niemiecką.
4. Straty polskie podczas II WŚ pod okupacją niemiecką: szacuje się, że łączne straty śmiertelne słowiańskiej ludności polskiej pod okupacją niemiecką wyniosły ok. 2 770 000 osób. Do grupy tej nie dolicza się ofiar zbrodni sowieckich na terenach włączonych po 1939 roku w granice ZSRR, a także nie uwzględnia ona ofiar zbrodni UPA na Wołyniu.
5.Pod okupacja sowiecką: Po upadku systemu komunistycznego w Polsce podjęto próby precyzyjnego oszacowania strat ludnościowych na wschodzie II RP po 1939 roku. Czesław Łuczak podaje liczbę około 500 tys. Polaków zabitych lub zmarłych na Kresach Wschodnich. Natomiast w wyniku danych zebranych przez Ośrodek Karta liczbę ofiar totalitarnego systemu sowieckiego obliczono na 570 tys. osób.
6.Na Wołyniu : Ofiarami mordów, których kulminacja nastąpiła w lecie 1943, byli Polacy, w dużo mniejszej skali Rosjanie, Ukraińcy, Żydzi·, Ormianie, Czesi i przedstawiciele innych narodowości zamieszkujących Wołyń. Nie jest znana dokładna liczba ofiar, historycy szacują[10], że zginęło ok. 50–60 tys. Polaków i w odwecie 2–3 tysiące Ukraińców. Rzeź rozpoczęła się w krwawą niedzielę . Poznajcie losy Polaków z Wołynia ,Panwie Senatorowie : O świcie (godzina 3.00 nad ranem) 11 lipca 1943 oddziały UPA dokonały skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowości, głównie w powiatach horochowskim i włodzimierskim pod hasłem Śmierć Lachom. Po otoczeniu wsi, by uniemożliwić mieszkańcom ucieczkę, dochodziło do rzezi i zniszczeń. Ludność polska ginęła od kul, siekier, wideł, kos, pił, noży, młotków i innych narzędzi zbrodni. Polskie wsie po wymordowaniu ludności były palone, by uniemożliwić ponowne osiedlenie. Była to akcja dobrze przygotowana i zaplanowana. Na przykład akcję w pow. włodzimierskim poprzedziła koncentracja oddziałów UPA w lasach zawidowskich (na zachód od Porycka), w rejonie Marysin Dolinka, Lachów oraz w rejonie Zdżary, Litowież, Grzybowica. Na cztery dni przed rozpoczęciem akcji we wsiach ukraińskich odbyły się spotkania, na których uświadamiano miejscową ludność o konieczności wymordowania wszystkich Polaków. Rzeź rozpoczęła się około godz. 3 rano 11 lipca 1943 od polskiej wsi Gurów, obejmując swoim zasięgiem: Gurów Wielki, Gurów Mały, Wygrankę, Zdżary, Zabłoćce – Sądową, Nowiny, Zagaję, Poryck, Oleń, Orzeszyn, Romanówkę, Lachów, Swojczów, Gucin i inne. We wsi Gurów na 480 Polaków ocalało tylko 70 osób; w kolonii Orzeszyn na ogólną liczbę 340 mieszkańców zginęło 270 Polaków; we wsi Sądowa spośród 600 Polaków tylko 20 udało się ujść z życiem, w kolonii Zagaje na 350 Polaków uratowało się tylko kilkunastu. Analogiczne ludobójstwo zostało przeprowadzone przez oddziały UPA na terenie Małopolski Wschodniej w pierwszej połowie 1944 rok łącznie na terenach Kresów w pogromach zginęło szacunkowo od 100 000 do 130 000 Polaków .Zatem łączna liczba ofiar, Polaków narodowości słowiańskiej w wyniku działań podczas II WŚ wyniosła, : 2770 000 + 570 000 + 120 000= 3 460 000 . To nie jest wiedza tajemna. Wystarczy zajrzeć do opracowań historyków, przenalizować oficjalne portale żydowskie, wyłuskać nawet z opracowań pana Grosa, czy wreszcie znaleźć na Wikipedii. Tylko chcieć poznać i zrozumieć.
Odszkodowania: żyjące w Izraelu ofiary nazizmu, w tym wielu polskich Żydów otrzymało odszkodowania od Niemiec bardzo wcześnie, bo już w latach 50. XX wieku na mocy Porozumienia Luksemburskiego zawartego dnia 10 września 1952 między Izraelem i Niemcami. Polacy z Polski otrzymali symboliczne odszkodowanie w roku 1991, Kolejne 800 mln euro Żydzi dostali w 2012 roku. Traktat między RFN a Izraelem z 1952 roku zagwarantował wypłatę 3,5 miliarda marek, jako zadośćuczynienie. Na tym się jednak nie zakończyło, bo Niemcy Zachodnie wspierały Tel Awiw gospodarczo i finansowo przez lata. Ostateczne szacunki mówią, że wartość tej pomocy sięgnęła nawet 60 mld marek.Czy ktokolwiek wystąpił w sprawie Polski, gdy „ Z ust Gesine Schwan - ówczesnej pełnomocniczki niemieckiego MSZ ds. współpracy z Polską –ówczesny premier Kaczyński dowiedział się, że jego słowa to "forma moralnego szantażu wobec Niemców”.? Czy polscy Żydzi z Izraela występowali w interesie odszkodowań dla swoich braci-Polaków, z którymi mieszkali od stuleci? Czy nasi sojusznicy z USA bądź UE pisali do Niemiec odezwy o zwrot zagrabionego mienia i odszkodowanie a zniszczenia wojenne?  
  
Polacy wypłacili w ramach umów indemnizacyjnych 60 mln USD, za mienie znacjonalizowane. W 1997 roku Sejm przyjął ustawę na mocy, której Polska zwraca od lat mienie gmin żydowskich. Na tej drodze te organizacje odzyskały już wiele budynków publicznych. Powstało Muzeum Polin, władze Polski i Polacy  dbają o żydowskie cmentarze.
  Od ponad 2000 do 2500 niemieckich przedsiębiorstw osiągało korzyści materialne z pracy przymusowej w III Rzeszy, w tym współcześnie znane przedsiębiorstwa, jak np. , Bank,Thyssen,Krupp, IGFarben·, Bosch, DaimlerBenz, Demag, Henschel, Junkers, Messerschmitt, Philips, Siemens, czy Volkswagen oraz niemieckich filii przedsiębiorstw zagranicznych, takich jak np. Fordwerke (filia Ford Motor Company), czy Adam Opel AG (filia General Motors) - za zgodą sojuszników w walce podczas II WŚ – Polska dostała się w strefę kolejnego tyrana – komunistów ZSRR.  W 1991 roku "Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie objęła około miliona polskich obywateli, którzy statystycznie dostali ok. 650 zł jednorazowej wypłaty.
  Polska spłaciła, co mogła. Nie załatwiła jednak ustawy restytucyjnej, mimo uwolnienia się z jarzma komunizmu. Przyczyna był jedna : państwa polskiego nie jest i nie było stać na zwroty. Czy obciążenie zwrotem tych, którzy często za grosze lub za darmo odbudowywali państwo ze zniszczeń jest moralne? Przedwojenni właściciele mają możliwość dochodzenia swoich praw. Zarówno narodowości słowiańskiej jak i żydowskiej. Jakikolwiek zwrot oznaczałby skokowy wzrost zadłużenia Polski. Kolejny raz w historii wypracowany przez siebie majątek mamy oddać, w imię moralnej rekompensaty, za działania innych!
Porównajcie sobie Panowie Senatorowie kilka liczb: Porównajmy PKB per capita w 3 państwach: w 1970 roku dochód p/c w Niemczech 2480 USD, w 2018 -48265 USD. W Izraelu: w 1970 to 6075 USD, w 2018 roku 41644. W Polsce 1970 -220 USD, w 2018 -15431 USD. Jak przez stulecia cały czas gonimy świat. A równocześnie nigdy nie byliśmy obojętni na losy Europy, świata.
   Narracja o II WŚ. Im dalej od wojny tym więcej winy przypisuje się Polakom winy za Holocaust. Polacy muszą walczyć o usuwanie z mediów i podręczników światowych nazwy polskie obozy koncentracyjne. Niemcy nie musieli walczyć o zacieranie własnej identyfikacji z koszmarem wojny: od czasu ugody odszkodowawczej z Izraelem winni za Holocaust są beznarodowi naziści.Za to za bandyckie jednostki narodowości polskiej, które z inicjatywy lub wskutek manipulacji Niemców lub komunistów dokonywały zbrodniczych czynów na Żydach- stają się w narracji Narodem Polskim. Jak przeanalizować treść tego listu, ulegliście jej.
   Piszecie Panowie: „ To reżim nazistowski oraz jego sojusznicy i współpracownicy, nie Polska, systematycznie konfiskowali żydowską własność podczas II wojny światowej" - przyznają sygnatariusze listu. Podkreślają zarazem, że po wojnie reżim komunistyczny w Polsce znacjonalizował majątek należący do Żydów i ludności nieżydowskiej. Wskazują, że w ciągu dekad od upadku żelaznej kurtyny ocaleni z Holokaustu Żydzi polskiego pochodzenia i ich rodziny, a także inni, przekonali się, że prawie niemożliwe jest odzyskanie odszkodowania za własność znacjonalizowaną przez polski reżim komunistyczny. (http: //www.tvn24.pl) .
Zabór mienia przez komunistów w Polsce. Zarzuca się nam, Polakom, odmawiającym zwrotu i zbulwersowanych żądaniami agresywnych organizacji żydowskich –antysemityzm i brak moralności. Wzywa do oddania majątków przejętych przez komunistów. Gdy Polacy wykrwawiali się walce o ochronę Polski przez wpływami radzieckimi, tak lekko potem oddanych pod te wpływy i zarząd mieniem przez wojennych sojuszników, tylko część z nich budowała nowy ustrój. Przypomnijmy zatem, kto w Polsce komunizm budował. Oprócz radzieckich towarzyszy. Głównie przedwojenni komuniści. 
1. W 1936 roku w centralnych władzach Komunistycznej Partii Polski, na 15 osób, było 8 Żydów i 7 Polaków. Na 15 sekretarzy komitetów okręgowych, 8 było pochodzenia żydowskiego, a 7 polskiego. W "aktywie centralnym" było 53% Żydów. Równie wysoki był udział Żydów w strukturach terenowych KPP. W okręgu radomskim w 1932 roku Żydzi stanowili 37%, w okręgu kieleckim ponad 54%. W strukturach młodzieżowych w sierpniu 1930 roku w skali całego kraju Żydzi stanowili 80%.
2. W latach 1944–1954 37,1 proc. osób zajmujących wyższe stanowiska w centrali Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego było pochodzenia żydowskiego. Na wysokich stanowiskach w wojewódzkich urzędach bezpieczeństwa było takich osób od kilku do kilkunastu procent. Oznacza to, że nieprawdziwe są twierdzenia o zdominowaniu aparatu bezpieczeństwa przez Żydów, z drugiej jednak strony, biorąc pod uwagę niewielką liczebność społeczności żydowskiej w Polsce, odsetki te są wysokie.(Gros)
3.Szefem UB był Jakub Berman (1901–1984) urodził się w rodzinie żydowskiego kupca. W 1925 roku ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Już w latach studenckich związał się z nielegalnym w tym czasie na terenach II Rzeczypospolitej ruchem komunistycznym. Wojnę przeżył w Związku Radzieckim. W okresie stalinowskim był członkiem ścisłego kierownictwa PZPR. Uchodził za drugą po Bolesławie Bierucie najważniejszą osobę w kraju. Do jego obowiązków należał między innymi nadzór nad stosującym wtedy terror Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego. W 1956 roku został pozbawiony stanowisk partyjnych, a następnie wydalony z PZPR. Nie pociągnięto go jednak do odpowiedzialności karnej.
4. Zastępcą był Roman Romkowski był (Natan Griszpan Kikiel) wraz z Józefem Różańskim (Józef Goldberg) oraz Józefem Światło (Izaak Fleischfarba) stanowili sekcję odpowiedzialną za koleje czystki wśród Polaków. Ten ostatni ujawnił wiele po ucieczce do USA. Nie znacie panowie senatorowie zeznań Józefa Światło? Hilary Minc natomiast nadzorował gospodarkę. 
5. Sowiecki doradca, czyli nadzorca oddelegowany z Moskwy do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego pułkownik Mikołaj Steliwanowski w raporcie z 20 października 1945 do Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych Ławrientija Berii informował, „ że Żydzi w MBP stanowią 18,7% zatrudnionych i zajmują 50% stanowisk kierowniczych. W I Departamencie Żydzi stanowili 27% zatrudnionych i zajmowali 100% stanowisk kierowniczych, w Wydziale Personalnym 23% pracowników było Żydami, a w kierownictwie było siedmiu Żydów. Wydział do spraw Funkcjonariuszy (inspekcja specjalna) składała się w 33% z Żydów, wszyscy oni zajmowali stanowiska kierownicze. W Wydziale Sanitarnym Żydzi stanowili 49%, w Wydziale Finansowym 30%. W samym MBP pracowało około 4500 Żydów. (Na 24 000 pracowników, w tym Ukraińców, Sowietów, Białorusinów i Polaków). 
  To tryumwirat Bolesław Bierut-Hilary Minc i Jakub Berman +towarzysze radzieccy decydowali o losach własności Polaków ( w tym polskich Żydów) po II WŚ. Zarówno Minc jak Berman byli Żydami. Może mamy dokonać zwrotu własności także potomkom Bermana, Minca i innym żydowskim decydentów losów obywateli PRL?   Z upływem czasu od IIWŚ i czasów komunizmu w Polsce zacierane są ślady faktów z tamtych lat. Przykładem może być piękna notka biograficzna z Muzeum Polin pana Antoniego Alstera,(Nachum Alster) drzeworytnika. * Realia jego działalności opisuje biografia polityczna. **
Żydzi (co najmniej) współdecydowali o zaborze mienia, Żydzi każą płacić za jego zabór? Chichot historii? Jakaś odsłona Nowej Moralności?· Zanim w Kongresie USA rozpocznie się czytanie raportu o stanie realizacji deklaracji Teresińskiej, zanim rozpoczniecie dyskusję i późniejsze działania – rozważcie, czy mówienie o zwrocie mienia żydowskiego, jako moralnego zadośćuczynienia krzywd poczynionych przez niemieckich nazistów i komunistyczne władze Polski, ma jakiekolwiek podstawy. Czy nie jest to włośnie ten czas, w którym „Świat powinien wykorzystać okazję do oddania sprawiedliwości tym, którzy tak bardzo jej nie doświadczyli”. Wesprzeć polskie prawa do zadośćuczynienia od Niemiec. A dopiero potem wspierać roszczenia restytucyjne. Skrupulatnie eliminując z list uprawnionych do restytucji tych, którzy do nacjonalizacji i jej skutków –doprowadzili. By próba naprawy krzywdy jednej nacji nie krzywdziła innych. A mienie bezspadkowe pozostawmy istniejącemu prawu. 
P.S. Polonia w USA jest w trakcie przygotowywania konferencji historycznej na temat skutków dla Polski i Polaków II WŚ. Trzymam kciuki, aby się udała. Przy wsparciu polskich władz. 
• POLIN:1903 Rzeszów – 1968 Warszawa) – grafik; działacz KPP, PPR i PZPR; po II wojnie światowej pełnił także ważne funkcje państwowe. Był samoukiem. Pierwsze jego drzeworyty, głównie o tematyce społecznej, powstały na początku lat 20. Później poświęcił się działalności partyjnej. Do pracy twórczej powrócił w 1963. Stworzył wówczas cykle poświęcone pracy ludzkiej (Huta) lub ważnym wydarzeniom politycznym (Wietnam). W jego dorobku najczęściej spotyka się pejzaże (także miejskie) oraz dzieła ukazujące życie religijne Żydów. Do najciekawszych prac należą grafiki z cyklu Słoje i sęki. A. posługiwał się głównie techniką klasycznego drzeworytu, linorytu oraz termografią – techniką graficzną, której był twórcą. 

**Wikipedia:Urodził się w Rzeszowie w rodzinie żydowskiej(..)Wstąpił wtedy do Komunistycznej Partii Polski(…)Po agresji III Rzeszy na Polskę uwolniony, przedostał się do Lwowa i Tarnopola. Po agresji ZSRR na Polskę pozostał na terenie okupacji sowieckiej. Pracował w fabryce i działał w związkach zawodowych. Na początku 1941 został dyrektorem drukarni we Lwowie. Po ataku III Rzeszy na ZSRR ewakuowany na Kaukaz, skąd został skierowany do szkoły Międzynarodowej Szkoły Leninowskiej w Kusznarenkowie (Baszkiria). Był oficerem oświatowym, później politycznym w 1. Korpusie Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. Od sierpnia 1943 był zastępcą szefa wydziału oświatowego 2. Dywizji Piechoty, a od listopada tego roku szefem wydziału polityczno-wychowawczego. W maju 1944 został szefem polityczno-wychowawczym Polskiego Sztabu Partyzanckiego, utworzonego na wniosek tajnego Centralnego Biura Komunistów Polski przy Komitecie Centralnym WKP (b). Po zajęciu części ziem polskich przez wojska sowieckie, przeniósł się wraz ze Sztabem do Lublina. W sierpniu 1944 został kierownikiem Wydziału Wojskowego PPR..(..) W styczniu 1945 stanął na czele Pomorskiej Grupy Operacyjnej Polskiej Partii Robotniczej. Sprawował ważne funkcje w aparacie partyjnym .

https://fakty.interia.pl/swiat/news-zydowska-organizacja-polska-winna-oddac-sprawiedliwosc,nId,3135909#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

https://sztetl.org.pl/en/glossary/inteligencja-w-polsce

https://dorzeczy.pl/obserwator-mediow/40335/Sa-kraje-ktorym-Niemcy-wyplacily-reparacje-Zobacz-kiedy-i-ile.html

https://www.salon24.pl/u/enrique/698129,jak-anglicy-kazali-zaplacic-polakom-za-wojne

https://www.salon24.pl/u/jan-bodakowski/268990,zydzi-na-ziemiach-polskich-przed-ii-ws,2

http://www.izrael.badacz.org/zydzi_w_polsce/dzieje_rzeczypospolita.html

http://poznan.jewish.org.pl/index.php/zaglada/II-Wojna-Swiatowa.html

https://ciekawostkihistoryczne.pl/2016/10/31/ilu-zydow-naprawde-zginelo-w-holokauscie/

https://sztetl.org.pl/pl/tradition-and-jewish-culture/history-of-the-jews-in-poland/the-most-jewish-places-in-poland

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rze%C5%BA_wo%C5%82y%C5%84ska

https://pl.wikipedia.org/wiki/Komunistyczna_Partia_Polski

https://www.polin.pl/pl/system/files/attachments/zydzi_i_komunizm_w_polsce_po_1945.pdf

http://www.otwarta.org/ile-jest-prawdy-w-mitach-naroslych-wokol-zydowskich-komunistow/

https://prawy.pl/5475-w-prl-zydzi-stanowili-wiekszosc-kadry-kierowniczej/

https://www.google.com/search?biw=1401&bih=779&ei=8QhLXbixIoHrrgSQ-bGgCw&q=izrael+produkt+krajowy+brutto+2018&oq=izrael+produkt+krajowy+brutto+2018&gs_l=psy-ab.3..33i22i29i30l6.32086.34026..34359...0.0..0.181.726.0j5......0....1..gws-wiz.......0i71j0i22i30.O41G83J9zmU&ved=&uact=5

https://www.tvp.info/43816358/amerykanscy-senatorowie-naciskaja-ws-mienia-ofiar-holokaustu-w-polsce

https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/usa-senatorowie-apeluja-do-pompeo-w-sprawie-ustawy-447-i-mienia-ofiar-holokaustu,958804.html

https://wpolityce.pl/polityka/158611-zydzi-dostaja-kolejne-pieniadze-od-niemcow-a-polacy-od-tuska-puste-frazesy-o-swietnych-relacjach

https://www.salon24.pl/u/jan-bodakowski/268990,zydzi-na-ziemiach-polskich-przed-ii-ws,2

https://kultura.gazetaprawna.pl/artykuly/1379003,65-lat-temu-jozef-swiatlo-oddal-sie-w-rece-amerykanow.html

https://www.jhi.pl/psj/Alster_Antoni_(Nachum)

http://www.polin.pl/pl/system/files/attachments/zydzi_i_komunizm_w_polsce_po_1945.pdf

https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Alster

Tekst ukazał się na Salon24.pl w dniu 9 sierpnia 2019r

Pin It