Od dzisiaj do końca tygodnia do skrzynek na listy wszystkich gospodarstw domowych, za pośrednictwem listonoszy, dotrą ulotki wyjaśniające jak po zmianach będzie wyglądał sposób odbioru śmieci. W ten sposób Urząd Miasta rozpoczął kampanię informacyjną dotyczącą zmian w systemie gospodarowania odpadami.

Ogółem zostanie rozkolportowanych 10 tys. ulotek. Plakaty informacyjne znajdą się we wszystkich budynkach użyteczności publicznej oraz na tablicach i słupach ogłoszeniowych.

Od lipca 2013 roku całkowicie zmienią się zasady odbioru odpadów. Zgodnie z nowymi przepisami mieszkańcy nie będą już podpisywać umów z firmą odbierającą śmieci, zrobi to gmina, która nałoży na wszystkich mieszkańców obligatoryjną opłatę lokalną z tego tytułu.

Stawki i sposób naliczania opłat za odbieranie odpadów a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia ustali Rada Miasta w drodze uchwały. Zgodnie z zapisami nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata za odpady posegregowane będzie niższa.

Gmina w drodze przetargu wyłoni firmę, która będzie odbierać odpady od mieszkańców z terenu całej gminy, zarówno odpady zmieszane, jak i posegregowane. Ustawodawca wprowadził także wymóg zorganizowania punktów selektywnego zbierania odpadów, do których wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane odpady.

We wrześniu Radnym Miasta Bochni zostaną przedstawione projekty uchwał w tej sprawie, kiedy przyjmą one ostateczny kształt i zostaną przez Radnych przegłosowane ruszy drugi etap kampanii, w którym Magistrat poinformuje o stawkach, ostatecznym sposobie i miejscach zbiórki odpadów na terenie miasta Bochni.

Pin It