ZESTAWIENIE FAKTÓW : Kładka oś Żabiniec – ul. Langiewicza,   dla postępowania wyjaśniającego Urzędu Miasta KRAKOWA

1. PISMO z dnia 19.12.2005r – Społecznego Komitetu Budowy Wodociągów i Kanalizacji ul. Żabiniec 99 do PKP Linie Kolejowe S.A. dot. „uregulowania przejścia pieszego popod most kolejowy Kraków-Warszawa na odcinku Żabiniec-Langiewicza”. Wniosek Komitetu o „wybudowanie połączenia z już istniejącym przejściem na działki pracownicze kolejowe”. Załączono wówczas odręczne rysunki techniczne.

---ODPOWIEDŻ z dnia 17.01.2006r - Dyrektora Józefa Wieczorka: Zakład Linii Kolejowych „nie posiada wolnych środków finansowych na inwestowanie w nową infrastrukturę dla użytkowników miejskich”. W przypadku budowy przejścia „na własny koszt” należy wystąpić o „wydanie warunków”.

2. E-mail z dnia 5.06.2013r – (M.K) do Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i ponaglenie z dnia 20.10.2013 w związku z brakiem odpowiedzi w sprawie „potrzeby pilnego wybudowania kładki dla pieszych z Żabińca na ul.Rogatka”.
---BEZ ODPOWIEDZI - RADY DZIELNICY 4.

3. Liczne artykuły umieszczane na portalu KRAKOWSKA.BIZ np. z dnia 16.04.2014r pt: „O lepszą organizację ruchu na Żabińcu…” postulujący między innymi „umożliwienie przejścia z końca ul. Żabiniec do ul. Langiewicza – celem ułatwienia dostępu do komunikacji miejskiej. Tutaj wystarczyłoby zrobić przejście po nasypie pod torami – kładka wzdłuż torów od strony Alei już istnieje.” Ponadto z przedrukowanego tam  listu radnej Grażyny Zamorskiej do Dyrektora ZIKiT Jerzego Marcinko  wynika że: „nadal nie podjęto prac nad opracowaniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla, mimo złożenia takiego wniosku… już trzy lata temu.”
---PLANU TAKIEGO RADA MIASTA KRAKOWA NIE WYKONAŁA I UCHWALIŁA DO DZIŚ.

4.  REMONT MOSTU KOLEJOWEGO – Wobec nieskutecznych wielu  rozmów z pracownikami PKP, podczas trwania remontu, o obniżenie wykonywanego wypłaszczenia pod mostem  i wykonania schodków z drogiej strony, po zboczu wykopu, napisałem E-mail z dnia 18.05.2014r - (M.K) do Polskich Linii Kolejowych w Krakowie: „Podczas trwającego remontu mostu kolejowego koło ul. Langiewicza proszę o niezwłoczne wykonanie kładki umożliwiającej przejście z Żabińca w rejon Al. 29-Listopada.”
---ODPOWIEDŹ z dnia 21.05.2014r - PKP PLK Zakład  Linii Kolejowych pisze : „ prowadzone roboty rewitalizacyjne …obejmują m. in. Remont wiaduktu kolejowego…, zakres tego remontu nie obejmuje budowy kładki z os. Żabiniec do ul. Langiewicza. W obecnym czasie nie jest przewidziana w planach budowa przystanku osobowego."
---ODPOWIEDŹ nr: ZIKiT/S/84215/14/IU/63872  z dnia 07.10.2014r - Dyr. Iwony Król z ZIKiT  „że nie opiniował projektów … PKP PLK remontu wiaduktu kolejowego”.

5. OBIETNICA PRZEDWYBORCZA - Zapowiedź  z ulotki kandydatki na radną dzielnicową w wyborach do rady dzielnicy4 w 2014r z komitetu „Kraków miastem dla ludzi” żeby: „wybudować przejście z ul. Żabiniec na ul. Langiewicza”, oddaliła się wobec przegrania przez nią wyborów.

6. BUDŻET OBYWATELSKI- ze względu na ponad dzielnicowy charakter i teren PKP, tematu kładki z przyczyn regulaminowych nie zgłoszono.

7. ZEBRANIE WSPÓŁNOTY MIESZKANIOWEJ NOWY ŻABINIEC dnia 12.02.2015r postanowiło wystąpić do Prezydenta Miasta Krakowa z petycją w sprawie budowy przejścia. Podpisy złożyło natychmiast kilkadziesiąt osób a w lutym ok. 300 mieszkańców. Jako najszybsze i najtańsze zawnioskowano wykonanie kładki z „wykorzystaniem istniejącego przejścia na działki pracownicze kolejowe”, zgodnie z wypowiedziami osób przy okazji składania podpisu.

8. PISMO do Prezydenta Miasta Krakowa złożone w dniu 27.02.1915r ze szkicami proponowanego rozwiązania oraz listami mieszkańców. Pisaliśmy między innymi: „Nie możemy dłużej bezczynnie czekać na planowane w nieokreślonej przyszłości inwestycje: trasy Galicyjskiej, ulicy 6-Sierpnia, wybudowanie przystanku Szybkiej Kolei Miejskiej „Uniwersytet Rolniczy” oraz na rezultaty kolejnego budżetu obywatelskiego”. Naszą sytuację  odizolowania w centrum Krakowa, pogarsza także fakt, że także do przystanku tramwajowego przy ulicy Prądnickiej chodzimy  górnym skrajem stromego w/w wykopu kolejowego linii 100 …”

9. PISMO WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ ‘MODRZEW’ (kilkadziesiąt podpisów) do Prezydenta złożone w UMK dnia 16.03.2015r wyraża ubolewanie z powodu braku wyobraźni PKP i wykonawców remontu mostu oraz przywołuje linki do artykułów interwencyjnych w prasie lokalnej.

10. PISMO nr IP.455.7.153.2015 z dnia 26.03.2015r Dyr. ZIKiT Jerzy Marcinko informuje że teren objęty wnioskiem jest w użytkowaniu PKP PLK i Zastępca Prezydenta zwrócił się do Zarządu tej spółki w celu podjęcia stosownych działań.

11. REZOLUCJA RADY MIASTA KRAKOWA  o konieczności budowy przejścia dla pieszych dnia uchwalona jednogłośnie 1.04.2015.

12. KILKA KOLEJNYCH ARTYKUŁÓW IINTERWENCYJNYCH w prasie lokalnej i Internecie.

13. PISMO (M.K) do Wicewojewody Małopolskiego z dnia 29.04.2015r w sprawie pomocy dotyczącej budowy bezpiecznego przejścia.
---ODPOWIEDŹ z dnia 14.05.2015r MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO zawiera informację że PKP PLK S.A. w swoim zgłoszeniu robót budowlanych nie złożyła wniosku o budowie przejścia bezkolizyjnego przez tory. Wynika z tego iż służby własne Wojewody podobnie  jak inne miejskie urzędy i instytucje potrzeby takiej  również nie zauważyły.

14. PISMO nr IBZ2b-0702-25/15 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ( z Warszawy) z dnia 5.05.2015r podpisane przez dyrektora a skierowane do Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa zawiera zgodę, a nawet szkic 2-ch wariantów „przejścia podziemnego pod torami linii 8 i 601 a następnie kładki nad linią 100” do wyboru i wykonania na koszt miasta. Takie właśnie tanie i proste rozwiązanie postulowali mieszkańcy! PKP PLK S.A zadeklarowała chęć współpracy.
---WIADOMOŚĆ NIEAUTORYZOWANA : „miasto” nie spodziewało się natychmiastowej zgody PKP! Skąd wziąć pieniądze?

15. PISMO nr IP.455.1815.46.2015 z dnia 18.05.2015r Zast. Dyr. ZIKiT Iwony Król częściowo i wybiórczo powiela informacje pisma PKP PLK S.A i zniekształca pojęcie „przejścia podziemnego” samowolnie zastępując go pojęciem „przejścia dwupoziomowego”. Ponadto stwierdza że w Budżecie i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym „brak jest zadania obejmującego wskazany zakres”. ZIKiT zgodnie z procedurami umieści zadanie na liście inwestycji wnioskowanych, ale ostateczna decyzja należy do Rady Miasta Krakowa. Pismo przekazano ID:117520. Tak wykonana podmiana nazewnictwa przez Zast. Dyr. ZIKiT Iwonę Król miała poważne konsekwencje dla wzrostu kosztów i ukierunkowania budowy „w ślepą uliczkę”.

16. PISMO do Prezydenta Miasta Krakowa złożone w dniu 29.06.2015r w Kancelarii UMK. Widząc, że ZIKiT próbuje rozwijać budowę w wielką inwestycję, zwracam uwagę że zgoda PKP w wariancie 2 ich pisma spełnia oczekiwania mieszkańców Żabińca i jest tania - nie wymaga likwidacji działek pracowniczych.

17. PISMO IP.455.15.76.2015 z dnia 7.08.2015r podpisane przez Zast. Prezydenta Tadeusza Trzmiela informuje ogólnikowo o odbytej wizji lokalnej  z PKP PLK i wprowadza po raz pierwszy wątek „potrzeb osób niepełnosprawnych”. Zawiera zobowiązanie do opracowania wielowariantowej koncepcji i do wprowadzenia tematu do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Pismo przekazano ID: 247667

18. SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW Z INICJATYWY RADNEGO DZIELNICY 1 (Stare Miasto!) dnia 27.10.2015r w siedzibie Wspólnoty „Modrzew” z Policją, Strażą Miejską i ZIKiT. Po omówieniu spraw lokalnych w związku z zaniepokojeniem postępami prac i brakiem informacji zadano szereg pytań przedstawicielowi ZIKiT,  który nie potrafił odpowiedzieć na żadne pytanie. Żadnej odpowiedzi z ZIKiT nie otrzymaliśmy. W wyniku tego spotkania w listopadzie 2015 roku pisma interwencyjne do Prezydenta Miasta Krakowa złożyli:
•    Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nowy Żabiniec,
•    Reduta Nieruchomości Sp. z o.o.  w imieniu zarządzanych kilku Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych,
•    Sąsiadka z naprzeciwka pokazała pismo z dnia 19.12.2005r – Społecznego Komitetu Budowy Wodociągów i Kanalizacji (o którym w pkt 1)
•    Pan Jacek Żurek z tabelami, kilkunastu kolorowymi ilustracjami, w tym; z pochylniami pod mostem bez likwidacji działek pracowniczych oraz licznymi podpisami mieszkańców i instytucji z Żabińca.
---BEZ ODPOWIEDZI I REAKCJI NA PROPOZYCJE MIESZKAŃCÓW.

19. 100 000 zł w Budżecie Miasta na rok 2016 dla ZIKiT na opracowanie koncepcji przejścia Żabiniec-Langiewicza. Po dwukrotnych ponagleniach w sprawie podjęcia działań otrzymuję kopię pisma ZIKiT IP.452.20.24.2016 z dnia 17.05.2016r do DA PROJEKT o zleceniu opracowania koncepcji na podstawie umowy Nr484/ZIKiT/2016.

20. SPOTKANIE RADNYCH DZIELNICY 4 dnia 22.09.2016r  nt. wyboru dwóch koncepcji z DA PROJEKT. Zebrani mieszkańcy odrzucili wariant z kładką na teren ul Klemensiewicza. Zwróciłem publicznie uwagę Panu Koskowi, iż zaprojektowane przejście „po przekątnej” na Langiewicza jest niezgodne ze zgodą PKPPLK S.A. Okazałem zebranym  to pismo PKP do przeczytania i na koniec publicznie wręczyłem je Panu Koskowi który stwierdził że nie zna jego treści. Zebrani przypominali o tym że starają się od lat o najprostsze i tanie rozwiązanie a zaprojektowano bardzo drogie w realizacji warianty. Kosek przyznał, że nigdy nie był na miejscu przejścia!
---NIEOBECNI przedstawiciele DA PROJEKT PKP i ZIKiT.

21. KOMISJA ARCHITEKTURY dnia 17.10.2016r - jednogłośnie, a potem RADA DZIELNICY 1 wnioskowała do Rady Miasta wykonanie w pierwszym etapie tymczasowego, „technicznego” przejścia zgodnie z minimalnymi oczekiwaniami mieszkańców. Zaakceptowana docelowo koncepcja  DA PROJEKT jest bardzo rozbudowana; z windami, przejściem podziemnym pod domniemaną trasą Galicyjską, kładką po przekątnej nad trakcją elektryczną i możliwymi trudnościami, które jeszcze bardziej oddalą budowę.

22. PISMO IP. 452.7.2.2016 z dnia 09.01.2017r Zast. Dyr. ZIKiT Iwony Król stwierdza że „w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2019 została ujęta… kładka jako stały obiekt inżynierski a nie obiekt tymczasowy...”.  „ZIKiT nie ma możliwości zlecenia wykonania kładki tymczasowej… ponieważ zadanie nieujęte jest w Budżecie Miasta Krakowa”. Pismo jest reakcją na publikację w biuletynie Dzielnicy 1 pn „Jedynka”.

23. BUDŻET MIASTA KRAKOWA numer zadania ZIKiT /T1/157/16: Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabiniec – ul Langiewicza)    Finansowanie - 100 000 zł,  Lokalizacja –Dzielnica V (!) , Zakres -  Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. (O zbadaniu własności gruntów nie wspomniano).

24. E-mail z dnia 23.04.2017r do Zast. Prezydenta Tadeusza Trzmiela o błędnej lokalizacji  inwestycji w dzielnicy V i konieczności wdrożenia procedury poprawy błędu w dokumentach UMK w ramach doskonalenia systemu zarządzania jakością ISO 9001.
---BEZ ODPOWIEDZI I REAKCJI NA PROPOZYCJĘ USUNIĘCIA NIEZGODNOŚCI

25. PISMO IP:452.7.32.2017 zamykające sprawę przejścia w ZIKIT bez realizacji.


Uwagi i wnioski:

1.    ZIKiT od początku był niechętny temu tematowi.
2.    Przystępując do tematu nie zbadał na początek sytuacji na terenie wnioskowanego przejścia.
3.    Podmienił pojęcie „przejścia podziemnego” samowolnie zastępując go pojęciem „przejścia dwupoziomowego”.
4.    ZIKiT manipulował wiadomościami dla rady dz.4 i dla autora zestawienia.  
5.    Mieszkańcy nie są partnerami dla urzędników, ZIKiT:
5.1.    nigdy nie informował bez pytania o realizacji tematu,
5.2.    nigdy nie zaprosił mieszkańców na konsultacje, ustalenia, wizje lokalne itp,
5.3.    lekceważył demonstracyjnie zebrania mieszkańców dz.1 i dz. 2,
5.4.    jak tylko mógł to nie odpowiadał na notatki prasowe,
5.5.    nigdy nie odpowiadał na materiały zamieszczone na portalu KRAKOWSKA.BIZ.
6.    Partnerami do dyskusji dla ZIKiT w tej sprawie są wyłącznie instytucje. Wnioskodawcy z definicji powinni być izolowani aby ich zniechęcić.
7.    Należy przeprowadzić gruntowne postępowanie wyjaśniające w ZIKiT z weryfikacją i okazaniem dokumentów oraz korespondencji w celu wyjaśnienia podstaw merytorycznych do stanowiska ZIKiT.
8.    Przeglądając Internet należy stwierdzić absurdalne niektóre głosy internautów np.: „i tak będą chodzić przez tory w innych miejscach”, „niech jeżdżą swoimi lexusami”, „niech wracają na wieś” itp.
9.    Jak wynika z dostępnego w Internecie  stanowiska  przewodniczącego ds. audytów rowerowych w ZIKiT domaga się on 3-metrowej szerokości drogi i miejsca do oczekiwania rowerzystów przed windami. Nieznane są dotychczasowe starania „cyklistów” w sprawie ruchu rowerowego na Żabińcu. O ile rowerzyści jak dotychczas przenoszą swoje rowery to przenoszenie wózków z dziećmi jest praktycznie wykluczone.
10.    Informacje prasowe nie powinny kończyć się wypowiedziami „rzeczników” którzy potrafią „ograć” redaktorów.

Tytuł od Redakcji

 

PRZECZYTAJ

 📝 Najnowszy artykuł
18 Czerwca 2024

Zanim wejdzie w życie pakt migracyjny, rząd Tuska zgotuje Polakom imigracyjny armagedon

1. Pakt migracyjny, na który zgodził się ostatecznie w maju rząd Tuska, wejdzie w życie wprawdzie dopiero od stycznia 2026 roku, ale już w ostatnich tygodniach widać, że presja migracyjna na Polskę, wyraźnie się nasiliła. Dzieje się to zarówno na granicy z Białorusią, która jak wszystko na to wskazuje stała się mniej szczelna, niż było podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale niestety także na granicy z Niemcami, gdzie niemiecka policja,

...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 2 minuty i 28 sekund.)


18 Czerwca 2024

Zanim wejdzie w życie pakt migracyjny, rząd Tuska zgotuje Polakom imigracyjny armagedon

(114) Zbigniew Kuźmiuk

1. Pakt migracyjny, na który zgodził się ostatecznie w maju rząd Tuska, wejdzie w życie wprawdzie dopiero od stycznia 2026 roku, ale już w ostatnich...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 2 minuty i 28 sekund.)


10 Czerwca 2024

Tusk konsumuje i chińska strategia PiS-u

(351) Sławomir Jastrzębowski

W poniedziałek rano znane były oficjalne wyniki: KO -37,06 proc. (21 mandatów) ; PiS – 36,16 proc. (20 mandatów) – niecały 1 punkt procentowy...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 3 minuty.)


07 Czerwca 2024

NASZ WYWIAD. Szeremietiew: To jest nieprawdopodobnie silne uderzenie w żołnierskie morale. Chcą z Polski zrobić państwo upadłe

(392) Robert Knap

„Armia w takiej sytuacji zwyczajnie nie istnieje, rozsypuje się. Wierzyć się nie chce, że w III Rzeczypospolitej Polskiej mogło dojść do takiej...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 4 minuty i 47 sekund.)


06 Czerwca 2024

NASZ WYWIAD. Kamiński: Mamy do czynienia z tępą, nadgorliwą działalnością prokuratury. Tusk i Kosiniak-Kamysz kłamią

(508) Robert Knap

„To jest uderzenie w nasze bezpieczeństwo i za to ponoszą odpowiedzialność ci prokuratorzy i politycy, którzy doprowadzili do takiej sytuacji” -...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 3 minuty i 42 sekundy.)